Εισαγωγή στην HTML
Εργαστηριακή Άσκηση 5

Κώδικας Σελίδας page5a.html

<HTML>
 <BODY>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TD> 100
 </TABLE>
 <BR><BR>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TD> 100
  <TD> 200
  <TD> 300
 </TABLE>
 <BR><BR>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TD> Παναγιώτης
  <TD> 100
  <TD> 200
  <TR>
  <TD> Νίκος
  <TD> 300
  <TD> 400
  <TR>
  <TD> Χρήστος
  <TD> 500
  <TD> 600
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5b.html

<HTML>
 <BODY>
 <H4>Με φαρδύ περίγραμμα:</H4>
 <TABLE border="8">
  <TR>
  <TD>Τμήμα Διχείρισης 
  <TD>Πληροφοριών
  <TR>
  <TD>Τ.Ε.Ι.
  <TD>Καβάλας
 </TABLE>
 <H4>Με πολύ φαρδύ περίγραμμα:</H4>
 <TABLE border="15">
  <TR>
  <TD>Τμήμα Διχείρισης 
  <TD>Πληροφοριών
  <TR>
  <TD>Τ.Ε.Ι.
  <TD>Καβάλας
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5c.html

<HTML>
 <BODY>
 <H4>Αυτός ο πίνακας δεν έχει την ιδιότητα border στην ετικέτα table</H4>
 <TABLE>
  <TR>
  <TD>100
  <TD>200
  <TD>300
  <TR>
  <TD>400
  <TD>500
  <TD>600
 </TABLE>
 <H4>Αυτός ο πίνακας έχει την ιδιότητα border στην ετικέτα table</H4>
 <TABLE border="0">
  <TR>
  <TD>100
  <TD>200
  <TD>300
  <TR>
  <TD>400
  <TD>500
  <TD>600
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5d.html

<HTML>
 <BODY>
 <TABLE border="1">
 <TR>
 <TH>Όνομα
 <TH>Τηλέφωνο
 <TH>FAX
 <TR>
 <TD>Bill Gates
 <TD>555 77 854
 <TD>555 77 855
 </TABLE>
 <BR>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TH>Όνομα:
  <TD>Bill Gates
  <TR>
  <TH>Τηλέφωνο:
  <TD>555 77 854
  <TR>
  <TH>FAX:
  <TD>555 77 855
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5e.html

<HTML>
 <BODY>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TD>1
  <TD>2
  <TR>
  <TD>
  <TD>4
 </TABLE>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TD>1
  <TD>2
  <TR>
  <TD><BR>
  <TD>4
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5f.html

<HTML>
 <BODY>
 <TABLE border="6">
  <CAPTION>Λεζάντα</CAPTION>
  <TR>
  <TD>100
  <TD>200
  <TD>300
  <TR>
  <TD>400
  <TD>500
  <TD>600
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5g.html

<HTML>
 <BODY>
 <H4>Οριζόντια συγχώνευση:</H4>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TH>Name
  <TH colspan="2">Telephone
  <TR>
  <TD>Bill Gates
  <TD>555 77 854
  <TD>555 77 855
 </TABLE>
 <H4>Κατακόρυφη συγχώνευση:</H4>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TH>First Name:
  <TD>Bill Gates
  <TR>
  <TH rowspan="2">Telephone:
  <TD>555 77 854
  <TR>
  <TD>555 77 855
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5h.html

<HTML>
 <BODY>
 <TABLE border="1">
  <TR>
  <TD>
  <P>Μια παράγραφος
  <P>Δεύτερη παράγραφος
  <TD>Αυτό το κελί περιέχει πίνακα:
  <TABLE border="1">
  <TR>
  <TD>A
  <TD>B
  <TR>
  <TD>C
  <TD>D
  </TABLE>
  <TR>
  <TD>Αυτό το κελί περιέχει λίστα
  <UL>
  <LI>apples
  <LI>bananas
  <LI>pineapples
  </UL>
  <TD>HELLO
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page5i.html

<HTML>
 <BODY>
 <TABLE width="400" border="1" align="center">
  <TR bgcolor="silver">
  <TH align="left">Έξοδα....
  <TH align="right">Ιανουάριος
  <TH align="right">Φεβρουάριος
  <TR>
  <TD align="left">Ρούχα
  <TD align="right">241.10
  <TD align="right">50.20
  <TR>
  <TD align="left">Make-Up
  <TD align="right">30.00
  <TD align="right">44.45
  <TR>
  <TD align="left">Φαγητό
  <TD align="right">730.40
  <TD align="right">650.00
  <TR>
  <TH align="left">Σύνολο
  <TH align="right">1001.50
  <TH align="right">744.65
 </TABLE>
 </BODY>
</HTML>